• .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • Majoritný akcionár KOSITu využil predkupné právo
  • 22. 5. 2017
  • Spoločnosť Wood Waste Management, 66% akcionár spoločnosti KOSIT a.s. oznámil 19.05.2017 mestu Košice, ako minoritnému akcionárovi spoločnosti KOSIT a. s., svoj zámer využiť predkupné právo na 29% podiel v spoločnosti KOSIT a.s.

 • Požiar na Divízii spracovania odpadov
  • Požiar na Divízii spracovania odpadov, ktorá slúži na dočasné uskladnenie veľkorozmerného odpadu pred jeho spracovaní a vytriedením sa rozhorel v piatok (19.5.2017) o 12.05 h. Na ploche sa nachádzal odpad z jarného upratovania do veľkokapacitných kontajnerov, ktorý nie je v kategórii nebezpečný…

OZNAM PRE VEREJNOSŤ

Za drobné stavebné odpady sa bude platiť samostatne

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z. priniesla to, že za drobné stavebné odpady odovzdané do zberných dvorov sa bude od 1. januára 2016 platiť poplatok. Za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je stanovená sadzba 0,015 €. Mesto Košice schválilo najnižšiu sadzbu, ktorá je stanovená zákonnou normou, aby čo najmenej zaťažilo občanov mesta. Za drobný stavebný odpad sa považuje odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Jedná sa najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.

Fyzickej osobe, ktorá odovzdá drobný stavebný odpad do zberného dvora na území mesta Košice vyplýva povinnosť podať Oznámenie vzniku k miestnemu poplatku za drobné stavebné odpady na tlačive, ktoré mu poskytne pracovník zberného dvora. Tento pracovník zároveň drobný stavebný odpad aj odváži a k oznámeniu priloží potvrdenie o váhe drobného stavebného odpadu, pričom na znak súhlasu občan potvrdí svojim podpisom správnosť údajov. Správca poplatku Mesto Košice vydá rozhodnutie o vyrubení poplatku za drobné stavebné odpady pre fyzickú osobu, ktorá odpad v zbernom dvore odovzdala. Rozhodnutie bude doručovať prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene do vlastných rúk. Splatnosť poplatku za DSO bude do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Od 07.01.2016 drobný stavebný odpad môže fyzická osoba (občan) odovzdať v zbernom dvore Pri bitúnku 11, pričom váženie sa bude fyzicky vykonávať v rámci spoločného areálu spol. KOSIT a.s. so vstupom na Jarmočnej ul. - sklad soli a posypového materiálu.

Zberné dvory prevádzkované spoločnosťou KOSIT v meste Košice sú: Pri bitúnku 11, Jesenského 4 a Popradská ul., info tu: http://kosit.sk/informacie-pre-verejnost/zberny-dvor/.


Fotografie kontajnerov z ulíc Dargovská, Kuzmányho, Karpatská, Lesnická, Tri Hôrky.