Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť KOSIT a.s. nie nadarmo nesie v logu podtext „Služby a technológie pre životné prostredie.“ Je to odkaz, ktorý prezrádza mnoho. Ide o vzťah spoločnosti ku životnému prostrediu, či o vzťah spoločnosti ku komunite, pre ktorú sú určené jeho služby.

Túto firemnú politiku sa snaží spoločnosť KOSIT a.s. prenášať v prospech širšieho okruhu ľudí, zvlášť detí a mládeže. V rámci spoločensky zodpovedného podnikania sa venuje environmentálnym vzdelávacím projektom, zameraným na osvetu a propagáciu triedeného zberu.

Na osvetu a propagáciu triedeného zberu sa kládol dôraz od samého počiatku zavádzania triedeného zberu v Košiciach. Vo vzťahu k obyvateľom je snahou podieľať sa na zvyšovaní environmentálneho povedomia a systematicky informovať obyvateľov či už o pravidlách pri triedenom zbere odpadov, ich možnostiach zapojiť sa do systémov a poskytovať im spätnú väzbu. Na tento účel sa využívajú rôzne dostupné printové formy – ako uverejnenie článkov, firemný Spravodaj, Kalendár zberu, besedy v lokálnej televízii, rozhovory v košickom rádiu, informačné stánky na výstavách a podujatiach a iné podporné komunikačné nástroje. 

Prioritou, ako už bolo vyššie spomenuté je využiť a zhodnotiť potenciál, ktorý je v predškolskej a školskej mládeži. Dlhodobo sa snažíme o systematické poskytovanie informácií z problematiky odpadového hospodárstva – t.j. komunálneho odpadu, triedeného zberu a zhodnocovania odpadu – či formou recyklácie, alebo tepelného zneškodnenia. Hovoríme aj o tom, že predchádzanie vzniku odpadu by bolo najlepším krokom pre naše životné prostredie. Deti motivujeme rôznymi súťažami, kde kladieme dôraz nie na jedno rázové zbery, ale práve na získanie zručností a vnútorného presvedčenia, že triediť odpad je nevyhnutnosťou, ak chcú žiť v zdravej prírode.

S naším príchodom na košický trh sme zaviedli projekt „Modelových škôl“, ktorého sa zúčastnilo 16 košických základných a stredných škôl. Výuka žiakov na jednotlivých školách prebiehala pod dozorom katedry Environmentalistiky a riadenia procesov Strojníckej fakulty.

V roku 2007 Spoločnosť KOSIT a.s. zriadila prvé Centrum pre environmentálnu výchovu na Slovensku. Zriadenie centra nadväzovalo na dovtedajšie aktivity spoločnosti v oblasti zavádzania triedeného zberu a environmentálnej výchovy a osvety, ktorú realizoval KOSIT od roku 2002.

CEV exkurziaCEV exkurzia

Ďalšími aktivitami, ktorými sa spoločnosť KOSIT a.s. môže pochváliť sú spoločenské out-doorové kreatívne aktivity pre deti Deň Zeme, Enviro show a súťaž – súboj mozgov v Environmentálnej olympiáde. Najnovším projektom je vzdelávanie detičiek v škôlkach, v takzvaných „Modelových škôlkach“, za aktívnej účasti lektorujúcich budúcich potenciálnych učiteliek a vychovávateliek.

skolka Jezka Separkaden zemeVšetky aktivity sú smerované na podporu environmentálnej výchovy, aby si naša mládež uvedomovala, že aj svojím prístupom k prírode, vedia ju chrániť pre ďalšie generácie.

http://www.nadaciakosit.org/