Reklamácie

Reklamačný poriadok

1. Vady služieb je objednávateľ alebo platiteľ poplatku za odpady v zmysle VZN Mesta Košice č. 99/2007 a č. 100/2007 povinný oznámiť spoločnosti KOSIT a.s., ďalej len „zhotoviteľ“, písomne, e – mailom, faxom, osobne alebo telefonicky na t.č. dispečingu zhotoviteľa 055/7270716 a to ihneď po nevykonaní služieb v dohodnutom termíne alebo nevykonaní služieb v požadovanej kvalite a rozsahu, najneskôr však do 24 hod. od vykonania, resp. nevykonania služby.

2. Každú reklamáciu telefonickú a osobnú zaregistruje zhotoviteľ do reklamačnej knihy, písomné reklamácie zaslané faxom, e-mailom a listom budú registrované v podacom denníku doručenej pošty.

3. Vady vo fakturácii služieb je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry zhotoviteľom.

4. Výsledok šetrenia písomnej reklamácie bude oznámený objednávateľovi alebo platiteľovi poplatku za odpady písomnou formou do 30 dní od jej doručenia. Výsledok šetrenia telefonickej alebo osobnej reklamácie bude objednávateľovi oznamovaný iba vo výnimočných prípadoch podľa závažnosti reklamácie.

5. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí zhotoviteľ výkon reklamovanej služby, resp. odstráni reklamované vady do 24 hodín od uznania reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

6. Na reklamácie uplatnené po uplynutí lehôt uvedených vyššie zhotoviteľ neprihliada.

Reklamačný formulár

Meno a priezvisko / obchodné meno*

Email*

Telefonický kontakt*

Predmet reklamácie:

Dôvod reklamácie: