Zberné dvory

OZNAM

Vážení Košičania,
dovoľujeme si Vás informovať, že od 14.03.2016 je možné plne využívať všetky zberné dvory v Košiciach za účelom odvezenia drobného stavebného  odpadu (DSO). Obyvateľom s menším objemom DSO odporúčame, aby DSO v množstve do 300 kg (menší vozík v rozmeroch 1,5 x 1,0 x 0,2 m) nosili na ZD Jesenského 4.
Ďakujeme.
Tím KOSIT


S účinnosťou od 01.01.2016 sa v súlade s novým Zákonom o odpadoch ( 79/2015 Z.z.) vykonáva spätný zber opotrebovaných  pneumatík (160103)  na určených predajných miestach a v autoservisoch.


Otváracie hodiny zberných dvorov:

Zimný režim (1.10. – 31.3.)
Po – Pia: 9.00 – 17.00 hod.
So: 8.00 – 15.00 hod.

Letný režim (1.4. – 30.9.)
Po – So: 7.00 – 18.00 hod.

Obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00

ZBERNÉ MIESTA PRE OBČANOV

Pri bitúnku 11

Pri bitúnku 11

Jesenského 4

Jesenského 4

Popradská ul.

Popradská ul.

Magnezitárska 11/a

Magnezitárska 11/a

Železiarenská 49

Železiarenská 49

Zberné dvory sú určené iba pre občanov s trvalým pobytom v Košiciach. Pre firmy a organizácie je určená spaľovňa. Všetky zberné miesta slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu.

Môžete tu priniesť obyčajný aj špeciálny (nebezpečný, toxický, …) odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov na odvoz komunálneho odpadu z dôvodu jeho množstva, objemu alebo charakteru.

DO ZBERNÉHO DVORA (ZD) je povolené odovzdať nasledovné druhy odpadov v stanovených množstvách

 • stavebná suť, ktorá vzniká pri realizácii drobných stavebných úprav (napr. výmena dlažby v byte, obitá omietka zo stien a pod.), ktoré nepodliehajú ohlasovacej povinnosti stavebnému úradu, resp. vydaniu stavebného povolenia je spoplatnená
 • akumulátory 2 – 3 ks z osobných vozidiel (nie z nákladných áut)
 • oleje max. do 5 litrov (v množstve max. z 1 vozidla)
 • elektronický odpad (vŕtačky, rádia, mixér) max. 5 – 10 ks
 • elektronický odpad (TV a chladničky) max. 2 – 3 ks
 • žiarivky, neónové trubice, žiarovky max. 4 – 5 ks
 • riedidlá max. do 5 litrov
 • farby do 10 kg farby
 • obaly od použitých farieb, riedidiel, olejov – max. do 5 ks obalov
 • zrkadlo max. 3 ks
 • drôtené sklo max. 1 – 2 tabule
 • porcelán max. do 10 kg
 • starý nábytok do veľkosti cca 1 obývacej steny – 5 až 8 ks (minimalizovať odpad, t.z. občan je povinný nábytok demontovať a takto upravený nábytok odovzdať v ZD)
 • dvere drevené max. 5 ks
 • drevené okná max. v počte z 1 bytu (max.20 ks okien)
 • plastové okná max. v počte z 1 bytu (max.20 ks okien)
 • okno z osobného automobilu max.2 ks
 • biologicky rozložiteľný odpad (t.j. tráva, lístie, konáre, pne stomov a pod.) (hrubšie konáre, pne stromov je potrebné aby občan pred ich odovzdaním do ZD minimalizoval)
 • rozobraté autodiely (tapacirung, plasty) z osobných vozidiel. 

Povolené druhy odpadu
- dokument na stiahnutie v PDF

DO ZBERNÉHO DVORA (ZD) je ZAKÁZANÉ
prijímať nasledovné druhy odpadov

 • Od 15.12.2015 odpadové pneumatiky;
 • odpady zo škváry ( výmety z vykurovacích zariadení, ako sú rôzne piecky, krby a i.);
 • odpady z azbestu a azbestocementu (strešná krytina – eternit sivý, modrý, eternitová krytina vlnitá; eternitové zvody zo stupačiek a pod.);
 • krytiny z bitúmenového papiera (t.j. asfaltový papier, resp. lepenka);
 • nebezpečné odpady (kyseliny, hydroxidy, zbytky chemikálií vrátane neoznačených chemikálií, herbicídy, pesticídy, insekticídy, jedy rôznych druhov, vrátane otravy na potkany);
 • lieky a liečivá zo zdravotnej príp. veterinárnej starostlivosti;
 • odpady väčšieho množstva, resp. objemu, ako sú uvedené v povolených množstvách;
 •  autodiely z nákladných a dodávkových vozidiel;
 • pneumatiky z vozidiel a strojov;
 • akumulátory z nákladných vozidiel, príp. pracovných strojov;

Výnimkou zo zákazu sú odpady:
1. sklenená vata,

2. zbytky škváry v stavebnom odpade (súčasť rekonštrukcie starých striech),)
3. zbytky bitúmenového papiera, ktoré sú súčasťou dreva zo stavieb (povaly, strechy a pod.),
4. zbytky asfaltu pri rekonštrukcii chodníkov, cestičiek pri rodinných domoch.

Obsluha ZD ich preberie len v malých, reálnych množstvách, ktoré môžu vzniknúť občanovi pri svojpomocnej rekonštrukcii nehnuteľností.

Zakázané druhy odpadu
- dokument na stiahnutie v PDF

Za drobné stavebné odpady sa bude platiť samostatne

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z. priniesla to, že za drobné stavebné odpady odovzdané do zberných dvorov sa bude od 1. januára 2016 platiť poplatok. Za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je stanovená sadzba 0,015 €. Mesto Košice schválilo najnižšiu sadzbu, ktorá je stanovená zákonnou normou, aby čo najmenej zaťažilo občanov mesta. Za drobný stavebný odpad sa považuje odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Jedná sa najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.

Fyzickej osobe, ktorá odovzdá drobný stavebný odpad do zberného dvora na území mesta Košice vyplýva povinnosť podať Oznámenie vzniku k miestnemu poplatku za drobné stavebné odpady na tlačive, ktoré mu poskytne pracovník zberného dvora. Tento pracovník zároveň drobný stavebný odpad aj odváži a k oznámeniu priloží potvrdenie o váhe drobného stavebného odpadu, pričom na znak súhlasu občan potvrdí svojim podpisom správnosť údajov.

Správca poplatku Mesto Košice vydá jedenkrát ročne, vždy na konci zdaňovacieho obdobia (kalendárny rok) rozhodnutie o vyrubení poplatku za drobné stavebné odpady pre fyzickú osobu, ktorá odpad v zbernom dvore odovzdala, aj keď tento odovzdá v zdaňovacom období viackrát. Rozhodnutie bude doručovať prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene do vlastných rúk.

Od 07.01.2016 drobný stavebný odpad môže fyzická osoba (občan) odovzdať v zbernom dvore Pri bitúnku 11, pričom váženie sa bude fyzicky vykonávať v rámci spoločného areálu spol. KOSIT a.s. so vstupom na Jarmočnej ul. – sklad soli a posypového materiálu.

Zberné dvory prevádzkované spoločnosťou KOSIT v meste Košice sú: Pri bitúnku 11, Jesenského 4 a Popradská ul., info tu: http://kosit.sk/informacie-pre-verejnost/zberny-dvor/.

ZBERNÉ MIESTA PRE PODNIKATEĽOV (CENY PODĽA AKTUÁLNEHO CENNÍKA)

mapka4

Spaľovňa Kokšov Bakša Pondelok až piatok od 7.00 – 14.00

ZBERNÉ MIESTA PRE JEDNOČLÁNKOVÉ BATÉRIE

CB Elektro, Kováčska 1
El-Con, Sp.námestie
Eluko, objekt HM Jednota
FOTO Man, Hlavná 106
OK-Elektro, Pri Prachárni
Tesco HM, Trolejbusová
El-Con, Sp.námestie
Eluko, objekt HM Jednota
FOTO Man, Hlavná 106
OK-Elektro, Pri Prachárni
Elektro Slovakia, Hlavná 73
Elektro Slovakia, Dunajská 3
Echo Electronic, Hlavná 21
HP Tronic, OC Luník II
Sony, Mlynská 23
modelové ZŠ

ROZHODNUTIA

Rozhodnutie číslo: OU-KE-OSZP3-2016/014289-2
Rozhodnutie číslo: OU-KE-OSZP3-2016/014293-2
Rozhodnutie číslo: OU-KE-OSZP3-2016/013539-2
Rozhodnutie č.: ŠSOH 2007/02872-3