Najčastejšie kladené otázky

Odpad zmesový (komunálny)

Kto zodpovedá za množstvo a umiestenie kontajnerov na odpad a triedený odpad?
Zodpovednosť za určenie množstva a umiestnenie kontajnerov v meste preberá Mesto Košice v spolupráci s príslušnou mestskou časťou.
Spoločnosť KOSIT a.s na základe objednávky Mesta Košice rozmiestňuje na Mestom určené miesto príslušný počet kontajnerov.

Komu hlásiť zničené kontajnery?
Ak dôjde ku poškodeniu kontajnera, prosíme oznámiť túto skutočnosť spoločnosti KOSIT a.s. Odcudzenie zbernej nádoby hláste polícii a s potvrdením od polície hláste KOSITu.

Ako často sa kontajnery vyprázdňujú?
Kontajnery sa vyprázdňujú nasledovne:
Pre obyvateľov v KBV (komplexná bytová výstavba) = 3x týždenne,
RD (rodinné domy)=1x týždenne,Podnikateľ FO alebo PO = majú možnosť výberu intervalu odvozu v zmysle VZN č.99 mesta Košice, pričom minimum je raz za 2 týždne.

Kto rozhoduje o umiestnení stanovíšť „klietok“?
O oplotení stanovíšť kontajnerov tzv. „klietkami „ výlučne rozhoduje mestská časť, ktorá realizuje aj ich výstavbu.

Podľa čoho sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery (VKK)?

Miesta pre umiestnenie VKK, ktoré sú rozmiestňované podľa harmonogramu upratovania vypracovaného mestom Košice. bližšie špecifikuje príslušná mestská časť.

Prečo sa stáva, že kontajnery nie sú vyprázdnené načas?
Môže sa stať, že kontajnery nie sú načas vyprázdnené z dôvodu „prekážky“, kedy osobný automobil alebo iná prekážka znemožní prístup nášmu mechanizmu ku kontajneru, alebo stanovišťu. Pri zistení takejto prekážky vodič okamžite hlási tento stav mestskej polícii a zodpovednému pracovníkovi mesta Košice.

Kde patrí povianočné odpratávanie vianočných stromčekov? Je to vôbec vo Vašej náplni?
Ukladanie odpadu mimo zbernej nádoby na to určenej je v rozpore so zákonom s výnimkou vianočných stromčekov (biologický odpad), ktorých zber sa realizujeme špeciálnym samostatným zberom po Vianociach. Stromček môže obyvateľ doniesť aj samostatne do niektorého zo zberných dvorov na území mesta Košice.

Triedený odpad

Čo triedime a ako?
V lokalitách KBV (komplexná bytová zástavba) triedime plasty s kovmi, sklo, papier. K dispozícii sú 1100 litrové kontajnery.
Pre lokality RD je pre tie isté komodity zavedený vrecový systém zberu. Ďalej prevádzkujeme 3 zberné dvory. Konkrétne informácie o povolených a zakázaných druhoch odpadov nájdete TU.

Ako často sa vynášajú kontajnery na triedený odpad?
Harmonogram vývozu určuje Mesto Košice nasledovne:
a) v KBV:
Plasty a kovy – 1x týždenne
Sklo – 1x za 2 týždne
Papier – 1x týždenne
Viacvrstvové kombinované materiály – 2x mesačne
b) z rodinných domov:
Vrecový zber – 1x mesačne

Čo sa s triedeným odpadom ďalej robí?
Triedený odpad sa ešte raz pretriedi na triediacej linke, zabalí sa a posiela sa na ďalšie spracovanie.

Na niektorých uliciach sa nenachádzajú kontajnery na triedený odpad, prečo?
Rozmiestnenie kontajnerov na triedený odpad sa realizuje v spolupráci s mestom na základe pravidelného monitoringu tak, aby bol v každej MČ dodržaný pomer počtu kontajnerov na seperovaný zber k počtu kontajnerov na zmesový odpad. Vo všeobecnosti, mestská časť spoločne s mestom Košice zohľadňujú predovšetkým priestorové možnosti bytovej zástavby na dopĺňanie stavu kontajnerov.

Prečo sa stáva, že obsah všetkých kontajnerov zoberie 1 smetiarske auto?
Stáva sa to vo výnimočných prípadoch, ak je kontajner na triedený zber násilne otvorený a triedená zložka odpadu je vo veľkej miere znečistená ostatným zmesovým odpadom…

Spaľovňa

Aký odpad sa spaľuje v spaľovni?
V spaľovni sa spaľuje zmesový komunálny odpad, ktorý nie je vytriedený.

Nie je spaľovňa škodlivá pre životné prostredie?
Nie je. Spaľovňa musí spĺňať všetky náležité parametre určené zákonom, inak by bola vylúčená z prevádzky.

Kde viem nájsť emisné limity a hodnoty?
Emisné limity a hodnoty sú k dispozícii na našej webovej stránke www.kosit.sk

Letná a zimná údržba

Kto vlastne zadáva čistenie komunikácií? Kto určuje, čo sa bude odpratávať?
Mesto Košice prostredníctvom oddelenia správy komunikácií zadáva požiadavku spoločnosti KOSIT a.s. na čistenie a údržbu komunikácií ako aj určuje, čo sa bude prioritne čistiť a s akým intervalom čistenia.

V prípade, že ste na Vaše otázky nenašli odpoveď v predchádzajúcom texte „Často kladené otázky“, prosím napíšte nám Vašu pripomienku či otázku prostredníctvom formuláru. Poteší nás však aj Váš pozitívny postreh. ĎAKUJEME!