Prevádzka Spaľovne odpadov „termické zneškodnenie/ zhodnotenie odpadov“

Od roku 2001 spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje spaľovňu. Spaľovňa je vybavená systémom dvoch parných kotlov s prirodzenou cirkuláciou pre spaľovanie odpadu na valcovom rošte typu “Dusseldorf”. Vyprodukované teplo sa využíva na vlastné účely ako aj dodáva spoločnosti TEPLÁREŇ Košice a.s. a je následne využívané na vykurovanie košickej Mestskej časti Nad jazerom. Spaľovňa odpadov rešpektuje všetky platné zákony v oblasti ochrany ovzdušia.