Služby v oblasti životného prostredia

  • Zber a zneškodnenie komunálnych a priemyselných odpadov
  • Úprava a triedenie odpadov
  • Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Rekultivácia skládok komunálnych odpadov
  • Dekontaminácia a obnovenie znečistených plôch
  • Enviromentálne služby
  • Výroba a distribúcia tepla