Zber a odvoz komunálneho odpadu

ZBER A ODVOZ ODPADU

Zber a zvoz komunálneho odpadu je jednou z nosných činností spoločnosti KOSIT a.s. Odpad zvážame od fyzických a právnických osôb zo 110 a 120 litrových kuka nádob a 1100 litrových kontajnerov z územia mesta Košice aj z okolia.

ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Zbery komunálneho odpadu:

  • zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
  • zber a zvoz triedeného komunálneho odpadu z kontajnerov a prostredníctvom PVC vriec
  • zber a zvoz objemného odpadu
  • zber a zvoz odpadu v PVC vreciach z centrálnej mestskej zóny
  • zber a zvoz komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi
  • KOSIT odstraňuje čierne skládky na území mesta Košice – na základe objednávky mesta Košice
  • prevádzkovanie zberných dvorov
  • zber a odvoz kom. odpadu zo záhradkárskych lokalít

Na výkon služieb sa používa moderná zvozová technika a odborný personál.